Sidebar

Magazine menu

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุม โครงการทบทวนระบบการบริหารและดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 2559

 

ระบบงานของสถาบัน

menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


fb2


menu1

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Banner

sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา