Sidebar

Magazine menu

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 2559

 

ระบบงานของสถาบัน

62fb infomation


62banner-side1


62banner side2


62banner side3


62banner side4


62banner side5


62banner side6


62banner side7


62banner side8


 62banner side9

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Banner

sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา