Sidebar

Magazine menu

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อัตลักษณ์

 “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

เอกลักษณ์

 “สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ”