Sidebar

Magazine menu

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

๑. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๒ วิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา และวิชาเอกการฝึกสอนกีฬา

๒. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จำนวน  ๑  วิชาเอก  ดังนี้  วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ

๓. สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  จำนวน  ๑  วิชาเอก  ดังนี้  วิชาเอกการฝึกสอนกีฬากอล์ฟ

 

 

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดการศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

๑. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๒ วิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา และวิชาเอกการฝึกสอนกีฬา

ชื่อเต็ม (ไทย)       :    วิทยาศาสตรบัณทิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ชื่อย่อ (ไทย)        :     วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :     Bachelor of Science (Sports Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.S. (Sports Science)

 

๒. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๑ วิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ

ชื่อเต็ม (ไทย)       :    วิทยาศาสตรบัณทิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ชื่อย่อ (ไทย)        :     วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :    Bachelor of Science (Health Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.S. (Health Science)

 

๓. สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา จำนวน ๑ วิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกการฝึกสอนกีฬากอล์ฟ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา)

ชื่อเต็ม (ไทย)       :     วิทยาศาสตรบัณทิต (การฝึกสอนกีฬา)

ชื่อย่อ (ไทย)        :     วท.บ. (การฝึกสอนกีฬา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :    Bachelor of Science (Sports Coaching)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.S. (Sports Coaching)

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

หลักสูตร สาขา รายชื่อ
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์การกีฬา   นายอุทัย   บุญประเสริฐ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา   บุญคงเสน
 นายอธิวัฒน์   ดอกไม้ขาว
 นายราชันย์   เฉลียวศิลป์
 นายสุรเชษฐ   ขวัญใน
 นายปวเรศร์   พันธยุทธ์
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมพร   นาควงศ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงแก้ว   วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมไพร   ไชยยงค์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์   อุดมวิโรจน์สิน
 นางสาวจรสพร   ปัสสาคำ
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  การฝึกสอนกีฬา  นายธรรมรัฐ   อากาศวิภาต
 นายฉัตรตระกูล   ปานอุทัย
 นายสมชาย   น้อยสกุล
 นายเริ่ม   มณีธรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี   สิงห์วี