Sidebar

Magazine menu

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นคณะในสังกัด

ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

° ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  มีคุณค่าในสังคม

° วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

° พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และการฝึกสอนกีฬา

2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4. อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

7. ส่งเสริม สนับสนุนและเชื่อมโยงการดำเนินงานกับสถาบันในการสร้างความร่วมมือและจัด การศึกษาในประชาคมอาเซียน 

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Banner

sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา