Sidebar

Magazine menu

ข้อมูลบุคลากร

 
 
 
 
ผศ.ปวเรศร์   พันธยุทธ์
 
 
รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 
     
     
นายอธิวัฒน์  ดอกไม้ขาว
ผศ.อัมพร  กรุดวงษ์
นายฉัตรตระกูล  ปานอุทัย
ผศ.พิทยา  บุญคงเสน
       
       
       
ผศ.พวงแก้ว  วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
ผศ.เอื้อมพร  นาควงศ์
ผศ.สมชาย  น้อยสกุล
นางสาววิวรรณ  สถิระ
       
       
ผศ.จุไรรัตน์  อุดมวิโรจน์สิน
ผศ.เพ็ญศรี  สิงห์วี
นายธรรมรัฐ  อากาศวิภาต
นายอุทัย  บุญประเสริฐ
       
       
นายราชันย์  เฉลียวศิลป์
นายสุรเชษฐ  ขวัญใน
นางสาวพัชรี  ทองคำพานิช

นางสาวจรสพร  ปัสสาคำ

       
       
นางสาวอารมณ์  วิจิโน
นายเสรี  อินสว่าง
นางสาวชณัฐศิกานต์  พลายละหาร
นางสาวเนตรชนก  ภูฆัง
       
       
นางพจนกร  ใจรู้รอบ
นางสาววิไลวรรณ  ทองก่ำ
นายศรายุทธ์ เกิดนุช
นางสาวเพ็ญทิพย์  พุ่มพันธ์ม่วง
       
       
นายอธิกะ  สิงหรัตนศิริ
นายวัชรพงษ์  แสงภู่
นายชาญชัย  ฉายอรุณ
นายปรเมษฐ  บัวใหญ่
       
       
 
นางสาวศรีประภา  โทแก้ว
นายคำรณ  ทองยิ้ม
นายสานิตย์ เอี่ยมผู้ช่วย