Sidebar

Magazine menu

ฐานข้อมูลนักศึกษา

 

จำนวนนักศึกษา

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๖๔ คน แยกตามสาขาและชั้นปีได้ดังนี้

 

สาขาวิชา

ชั้นปีที่ ๑

ชั้นปีที่ ๒

ชั้นปีที่ ๓

ชั้นปีที่ ๔

รวม

 วิทยาศาสตร์การกีฬา

๙๐

๘๙

๗๖

๕๗

๓๑๒

 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

๓๐

๓๑

๒๔

๒๖

๑๑๑

 การฝึกสอนกีฬา

๑๐

๑๓

๑๓

๔๑

 รวม

๑๓๐ คน

๑๓๓ คน

๑๐๕ คน

๙๖ คน

๔๖๔ คน