Sidebar

Magazine menu


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web_sci\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

บุคลากรงานโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท

งานโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท

หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร จัดผู้สอน จัดอาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตรวจสอบผลการเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตร รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย