Sidebar

Magazine menu

บุคลากรงานโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท

งานโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท

หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตร จัดผู้สอน จัดอาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตรวจสอบผลการเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตร รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย