Sidebar

Magazine menu


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web_sci\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

บุคลากรงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้กับทุกสาขาวิชา  ทุกคณะ กำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓และมคอ.๕ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการชุมชน การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาที่รับผิดชอบจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน รายงานผลการดกำเนินงานประจำปี รายงานผลปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย