Sidebar

Magazine menu


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web_sci\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

งานสาขาวิชา

หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กำหนด  ดำเนินการรับนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา สำรวจผลการคงอยู่ของนักศึกษา การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาดำเนินการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง บริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร สำรวจผลการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาที่รับผิดชอบ กำหนดผู้สอน กำกับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ และ มคอ.๔ กำกับกระบวนการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ บูรณาการพันธิกจต่าง ๆ กับการเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕  มคอ.๖ และมคอ.๗) จัดให้ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัด การเรียน การสอน ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและภาวะการได้งานทำ ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ รายงานผล การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย