Sidebar

Magazine menu

บุคลากรงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางาน ที่รับผิดชอบ  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ กำหนด  แนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้ทันสมัย สนับสนุนและส่งเสริม การเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ควบคุมดูแล จัดซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เผยแพร่ความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย