Sidebar

Magazine menu


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web_sci\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

บุคลากรงานวิจัย

งานวิจัย

หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางาน  ที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ พัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  จัดทำวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาหรือวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม  เผยแพร่และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมรายงานผลการการดำเนินงานประจำปี ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย