Sidebar

Magazine menu


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web_sci\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตาม รวบรมหลักฐานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านประกันคุณภาพกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ พัฒนาทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และร่วมดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย