Sidebar

Magazine menu

บุคลากรงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางาน ที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือการรักษาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  สนับสนุนงานสโมสรนักศึกษาและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้บริการการศึกษาแก่ชุมชนและสังคม สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ประเมินความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย