Sidebar

Magazine menu

บุคลากรงานวิชาการ

งานวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางาน   ที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  บริหารงานวิชาการ มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประสานงานสาขาวิชาในการจัดรายวิชาและภาระงานการสอน จัดตารางการเรียนการสอนและการสอบ จัดทำข้อสอบ ประเมินความพึงพอใจในการสอน  ประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  บริการ ให้คำปรึกษาและข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาทั้งการมีงานทำของบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์  จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย