Sidebar

Magazine menu

กลับด้านบน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผล การประเมินคุณภาพภายในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
คำ สั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
รายงานผลการประเมินประกันคณะศึกษาสาสตร์ 3 ปี
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
 
 
Powered by Phoca Download