Sidebar

Magazine menu

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร เรียนแบบมาตรฐาน 10 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2553

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน  10 ชั้น  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน  10 ชั้น  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   จำนวน  1  หลัง

ราคากลางของงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน  10  ชั้น  ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   98,056,905.00  บาท            ( เก้าสิบแปดล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน )   ทั้งนี้ไม่ถือว่าราคากลางที่คำนวณไว้ในประกาศ ต้องมีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามนั้น

ทั้งนี้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ขอสงวนสิทธิการลงนามในสัญญาจ้าง ต่อเมื่อสถาบันฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน  10 ชั้น  จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างตามงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน                 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

4.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5.ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

6.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่ประกาศฯ ไม่น้อยกว่า  47,000,000.00  บาท  ( สี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน )  โดยผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จ               ตามสัญญา  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯ เชื่อถือ

กำหนดการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค ( เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)   ในวันที่  21  มกราคม  พ.ศ. 2553  เวลา  10.00 10.30 น.  ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฯ   อาคารเรียน 1  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี  เลขที่ 1  หมู่ 4  ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000

กำหนดรับฟังคำชี้แจง / การชี้ดูสถานที่ ในวันที่  15  มกราคม  พ.ศ. 2553    ห้องประชุมอาคารเรียน 1  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี  เลขที่ 1  หมู่ 4   ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2553 

กำหนดการเสนอราคา ในวันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2553     ศูนย์ไมโครเทคช็อป  เลขที่ 100  ถนนเณรแก้ว  ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบมาตรฐาน  10 ชั้น )  ได้ในราคาชุดละ  15,000.00  บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )  ได้ที่งานการเงินและบัญชี  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ระหว่างวันที่  12 15  มกราคม  พ.ศ. 2553   ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  ถึงเวลา  15.00 น.  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 3554 - 5744  ต่อ  113  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ      วันที่  11  เดือนมกราคม  .. 2553