Sidebar

Magazine menu

กลับด้านบน

งานบัณฑิตศึกษา

แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
เอกสารแสดงความยินยอม ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form)
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ชื่อหน่วยงานละเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ชื่อหน่วยงานละเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (ภายใน)
ใบยินยอมให้ใช้ชื่อหน่วยงานและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (นักศึกษา)
ใบยินยอมให้ใช้ชื่อหน่วยงานและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย(อาจารย์)
ใบรับรองการได้รับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
แบบแสดงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) (สำหรับผู้วิจัย)
แบบฟอร์ม โครงร่างวิทยานิพนธ์
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เอกสารประกอบการเสนอ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์.
 
 
Powered by Phoca Download