Sidebar

Magazine menu

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

เอกลักษณ์

 “สถาบันอุดมศึกษาผู้นำในการผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ”

อัตลักษณ์

“ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

ทักษะดี          หมายถึง  การมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในด้านวิชาชีพ

มีน้ำใจนักกีฬา  หมายถึง  การเคารพต่อกฎระเบียบ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

พัฒนาสังคม    หมายถึง  การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ ชี้นำ ป้องกัน และร่วมแก้ปัญหาของสังคม