Sidebar

Magazine menu

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่

 

๑. หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา(Bachelor of Education Program in Physical Education )

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)        :     ศึกษาศาสตรบัณทิต (พลศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย)         :     ศษ.บ. (พลศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Education (Physical Education)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.Ed  (Physical Education)

 

๒. หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (Bachelor of Education Program in Physical Education )

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)        :     ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต (พลศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย)         :     ศษ.ม. (พลศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Education (Physical Education)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :     M.Ed.  (Physical Education)

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตร สาขา รายชื่อ
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต  พลศึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย  บุญเส็ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา   วงศ์วิรัติ
 นายธเนตร   กุลเทศ
 นางสาวสุมาลี   ติยศิวาพร
 นายปิยณัฐ   ศรีชะตา
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  พลศึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชิตร   แท้สูงเนิน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา   บุพพวงษ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พเยาว์   เนตรประชา
 รองศาสตราจารย์เอก   เกิดเต็มภูมิ
 นางสาวศิริวรรณ   สังขพันธุ์

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะศึกษาศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๙๔ คน แยกตามสาขาและชั้นปีได้ดังนี้

ข้อมูลเบื้องต้น

**********************************************************************

ชื่อคณะ              :     ศึกษาศาสตร์   (Faculty of Education)

ชื่อหน่วยงาน         :     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (Institute of Physical Education - Suphanburi Campus) 

ต้นสังกัด             :     สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่อยู่                  :     เลขที่ ๑ หมู่ ๔  ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์  :    ๐๓๕–๕๔๕๗๔๔ – ๕ ต่อ ๑๓๗

หมายเลขโทรสาร   :     ๐๓๕-๕๕๕๒๖๓           

เว็บไซต์              :     http://www.ipesp.ac.th/web_edu

เนื้อหาอื่นๆ...