Sidebar

Magazine menu

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคนพัฒนาชาติ”

วิสัยทัศน์

“สถาบันชั้นนำในภาคตะวันตก ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา ที่มีคุณภาพ”

พันธกิจ

๑.ผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษา

๒.ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

๓.บริการวิชาการและกีฬาแก่สังคม

๔.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

๕.สนับสนุนด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ