Sidebar

Magazine menu


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web_edu\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคนพัฒนาชาติ”

วิสัยทัศน์

“สถาบันชั้นนำในภาคตะวันตก ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา ที่มีคุณภาพ”

พันธกิจ

๑.ผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษา

๒.ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

๓.บริการวิชาการและกีฬาแก่สังคม

๔.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

๕.สนับสนุนด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ