Sidebar

Magazine menu

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลเบื้องต้น

**********************************************************************

ชื่อคณะ              :     ศึกษาศาสตร์   (Faculty of Education)

ชื่อหน่วยงาน         :     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (Institute of Physical Education - Suphanburi Campus) 

ต้นสังกัด             :     สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่อยู่                  :     เลขที่ ๑ หมู่ ๔  ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์  :    ๐๓๕–๕๔๕๗๔๔ – ๕ ต่อ ๑๓๗

หมายเลขโทรสาร   :     ๐๓๕-๕๕๕๒๖๓           

เว็บไซต์              :     http://www.ipesp.ac.th/web_edu

ประวัติความเป็นมา

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นสถาบันการศึกษาสังกัด

     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิมมีชื่อว่าวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดกรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๐ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างตามการปฏิรูประบบราชการ ทำให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ย้ายมาสังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๔๘     ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘   ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘    เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอน ๓ คณะวิชา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์

     ในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี  มีการจัด การศึกษาในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ สาขาวิชา คือสาขาวิชาพลศึกษา(ศษ.บ.พลศึกษา) และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๑ สาขาวิชา คือสาขาวิชาพลศึกษา (ศษ.ม.พลศึกษา)  

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Banner

sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา