Sidebar

Magazine menu

ฐานข้อมูลนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะศึกษาศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๙๔ คน แยกตามสาขาและชั้นปีได้ดังนี้

สาขาวิชา

ชั้นปีที่ ๑

ชั้นปีที่ ๒

ชั้นปีที่ ๓

ชั้นปีที่ ๔

ชั้นปีที่ ๕

รวม

พลศึกษา

๒๐๔ คน

๑๗๖ คน

๒๒๓ คน

๒๐๐ คน

๙๑ คน

๘๙๔ คน