Sidebar

Magazine menu

โครงการทะนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ อาคาร 40 ปี พลศึกษาสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา และอบรมเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขสุพรรณบุรี

สัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของสถาบัน

62fb infomation


62banner side1


62banner side2


62banner side3


62banner side4


62banner side5


62banner side6


62banner side7


62banner side8


62fb edu


62banner side9

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Banner

sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา