Sidebar

Magazine menu

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

เอกลักษณ์

“สถาบันอุดมศึกษาผู้นำในการผลิตบัณฑิตด้านพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ”

อัตลักษณ์

     “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

ทักษะดี หมายถึง การมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในด้านวิชาชีพ

มีน้ำใจนักกีฬา  หมายถึง  การเคารพต่อกฎระเบียบ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

พัฒนาสังคม  หมายถึง  การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ ชี้นำ ป้องกัน และร่วมแก้ปัญหาของสังคม

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Banner

sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา