Sidebar

Magazine menu

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลเบื้องต้น

**********************************************************************

ชื่อคณะ               :     ศิลปศาสตร์   (Faculty of  Liberal Arts)

ชื่อหน่วยงาน          :     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี (Institute of Physical Education - Suphanburi Campus) 

ต้นสังกัด              :     สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่อยู่                   :     เลขที่ ๑ หมู่ ๔  ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์   :    ๐๓๕–๕๔๕๗๔๔ – ๕ ต่อ ๑๔๕

หมายเลขโทรสาร     :     ๐๓๕-๕๕๕๒๖๓           

เว็บไซต์               :     http://www.ipesp.ac.th/web_art

ประวัติความเป็นมา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นสถาบันการศึกษาสังกัด

     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิมมีชื่อว่าวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดกรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๐ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างตามการปฏิรูประบบราชการ ทำให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ย้ายมาสังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๔๘     ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘   ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘    เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอน ๓ คณะวิชา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์

 

     ในปีการศึกษา ๒๕๔๘  คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี  มีการจัด การศึกษาในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต จำนวน ๒ โปรแกรมวิชา คือโปรแกรมวิชาสื่อสารการกีฬา และ ธุรกิจสุขภาพ  บริหารการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ๔  ภาควิชา คือ ภาควิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาควิชาการจัดการ  ภาควิชานันทนาการ และภาควิชา นิเทศศาสตร์ ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๙ คณะศิลปศาสตร์มีการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต เพิ่มขึ้นอีก ๒ โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาการจัดการกีฬา และนันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว   รวมเป็น ๔ โปรแกรมวิชา ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการศึกษาจากโปรแกรมวิชา เป็นสาขาวิชา เปิดการเรียนการสอน ๓ สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา  สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Banner

sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา