Sidebar

Magazine menu


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web_art\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

บุคลากรงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปให้กับทุกสาขาวิชาทุกคณะ กำกับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓และมคอ.๕ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการชุมชนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาที่รับผิดชอบจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน รายงานผลการดกำเนินงานประจำปี รายงานผลปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย