Sidebar

Magazine menu

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

งานสาขาวิชา

หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กำหนด  ดำเนินการรับนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา สำรวจผลการคงอยู่ของนักศึกษา การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาดำเนินการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง บริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร สำรวจผลการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ในสาขาที่รับผิดชอบ กำหนดผู้สอน กำกับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ และ มคอ.๔ กำกับกระบวนการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ บูรณาการพันธิกจต่าง ๆ กับการเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕  มคอ.๖ และมคอ.๗) จัดให้ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัด การเรียน การสอน ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและภาวะการได้งานทำ ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย