Sidebar

Magazine menu


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web_art\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

บุคลากรงานวิจัย

งานวิจัย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณวางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ พัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวบรวม คัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จัดทำวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน และการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาหรือวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เผยแพร่และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมรายงานผลการการดำเนินงานประจำปี ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย