Sidebar

Magazine menu

บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตาม รวบรวมหลักฐานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านประกันคุณภาพกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ พัฒนาทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และร่วมดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย