Sidebar

Magazine menu


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web_art\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

บุคลากรงานธุรการ

งานธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณวางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อดำเนินงานงานธุรการการจัดระบบงานสารบรรณ บริหารวัสดุและอาคารสถานที่ครุภัณฑ์ภายในคณะ จัดประชุมเตรียมเอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุม จัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและโครงการต่าง ๆ จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ จัดทำฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำคณะ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก พัฒนาบุคลากร รายงานผลการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานประจำปีของคณะและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย