Sidebar

Magazine menu

คณะศิลปศาสตร์รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553

งานวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และปวช.3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ) จำนวน 4 โปรแกรมวิชา คือ

1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์  โปรแกรมวิชาสื่อสารการกีฬา

2. สาขาวิชาธุรกิจ  โปรแกรมวิชาธุรกิจสุขภาพ

3. สาขาวิชาธุรกิจ  โปรแกรมวิชาการจัดการกีฬา

4. สาขาวิชานันทนาการ  โปรแกรมวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 4 เมษายน 2553 สนใจติดต่อ โทร 035 - 545744   ต่อ 126