Sidebar

 • 中文
  • กิจกรรม

   ข่าวสารการจัดกิจกรรม จากหน่วยงานภายใน กลุ่มงานต่าง ๆ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

  • กีฬา

   ข่าวสารการแข่งขันกีฬา จากหน่วยงานภายใน กลุ่มงานต่าง ๆ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

  • ข้อมูลของสถาบัน

   ข้อมูลของสถาบัน  รายละเอียด ต่าง ๆ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

  • ข่าวจากหน่วยงานภายใน

   ข่าวจากหน่วยงานภายใน กลุ่มงานต่าง ๆ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

   แท็กข่าวสารข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี