Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เกี่ยวกับสถานบัน

ปรัชญา

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาสังคม”

วิสัยทัศน์

" สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศที่จัดการศึกษาด้าน   พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ "

พันธกิจ

๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม

๔. อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

๖. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

๗. ส่งเสริม สนับสนุนและเชื่อมโยงการดำเนินงานกับสถาบันในการสร้างความร่วมมือและ จัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน