th th en gb

Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

ประวัติมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับสถานบัน

 

ประวัติและความเป็นมา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีพื้นที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ติดกับสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตรงข้ามกับศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

         พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตครูพลศึกษาและ
สุขศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และเปิดทำการสอนนักศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520  โดยการดำริและสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้น รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากจังหวัดสุพรรณบุรีและหลวงพ่อถิร ปัญญาปะชาโต เจ้าอาวาส วัดป่าเลไลยก์วรวิหารให้ใช้พื้นที่อาคารโรงเรียนวัดป่าเลไลยก์ เป็นสถานที่เรียนครั้งแรก ซึ่งผู้อำนวยการคนแรกคือ นายบุญเลิศ ศรีสว่าง

          พ.ศ. 2525 เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกพลศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยครูกาญจนบุรี

          พ.ศ. 2528 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกรักษาความปลอดภัย

          พ.ศ. 2534 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตามโครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

          พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้วิทยาลัยพลศึกษา 17 แห่ง มีสถานภาพเป็นวิทยาลัยชุมชนอีกบทบาทหนึ่ง เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยชุมชนสุพรรณเขตในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

          พ.ศ. 2539 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกสุขศึกษา และเปิดศูนย์ให้การศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยความร่วมมือกับสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง

          พ.ศ. 2542 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปิดโครงการหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ  โดยความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

          พ.ศ. 2545 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกการตลาด การบัญชี วารสารและการประชาสัมพันธ์ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ

          พ.ศ. 2548  วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รุ่นแรกในปีการศึกษา 2548 แบ่งออกเป็น 3 คณะ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

          พ.ศ. 2555 สถาบันการพลศึกษามีพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  มีผลให้วิทยาเขตสุพรรณบุรี สามารถจัดการศึกษาได้จนถึงระดับปริญญาเอก

          พ.ศ. 2557 เปิดโครงการระดับปริญญาโทตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาพลศึกษา รุ่นแรกในปีการศึกษา 2557

          พ.ศ. 2562 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา