Sidebar

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

ระบบงานของสถาบัน

 122334555

bannerresearch01

menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


fb2


menu1

fb ipe

 

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา