th th en gb

Sidebar

เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์

เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต

นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤศจิกายน 2557

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน
1 นายกล้ายุทธ์  มงคลสมัย วิทยาศาสตร์ฯ วู้ดบอล 2 ทอง
2 นายวัฒนา  พรหมแก้ว วิทยาศาสตร์ฯ วู้ดบอล 1 ทอง 1 เงิน
3 นายพีระ  ชัยสงคราม วิทยาศาสตร์ฯ วู้ดบอล 2 ทอง
4 นายสิรภพ  วรรณพิณ วิทยาศาสตร์ฯ วู้ดบอล 1 ทอง 1 เงิน
5 นายศราวุฒิ  อินทรศิริ วิทยาศาสตร์ฯ วู้ดบอล 1 ทอง
6 น.ส.พรพิมล  บัวกลาง ศิลปศาสตร์ วู้ดบอล 1 ทอง 1 เงิน
7 น.ส.ขวัญฤดี  ศรีธรรมมา ศึกษาศาสตร์ แฮนด์บอลชายหาด 1 ทอง
8 นายไพโรจน์  อู่สุวรรณ ศึกษาศาสตร์ แฮนด์บอลชายหาด เข้าร่วม
9 นายกิตติพันธ์  ชัยสิทธิดำรงสุข วิทยาศาสตร์ฯ แฮนด์บอลชายหาด เข้าร่วม
10 นายรชตนนท์  ขุนณรงค์ ศิลปศาสตร์ แฮนด์บอลชายหาด เข้าร่วม
11 น.ส.กฤตยา  กวงขุนทด วิทยาศาสตร์ฯ กาบัดดี้ชายหาด 1 เงิน
12 นายกฤษณะ  สอนพรม ศึกษาศาสตร์ กาบัดดี้ชายหาด เข้าร่วม