th th en gb

Sidebar

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์"

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์"

นักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์" ระหว่างวันที่ 9 - 19  ธันวาคม  2557  ณ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน
1 น.ส.กาญจนา  ดิษฐบรรจง ศึกษาศาสตร์ กรีฑา 1 ทอง 1 เงิน
2 น.ส.นพมาศ  มีแสง ศึกษาศาสตร์ กรีฑา 1 เงิน
3 นายสุพจน์   บุญหนุน วิทยาศาสตร์ฯ กรีฑา 1 ทองแดง
4 น.ส.สุภัททา  โตยะบุตร ศึกษาศาสตร์ กรีฑา 1 ทองแดง
5 นายกล้ายุทธ์  มงคลสมัย วิทยาศาสตร์ฯ วู้ดบอล 1 ทอง
6 นายศราวุฒิ  อินทรศิริ วิทยาศาสตร์ฯ วู้ดบอล 1 ทอง
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน
7 นายสิรภพ  วรรณพิณ วิทยาศาสตร์ฯ วู้ดบอล 1 ทอง
8 นายพีระ  ชัยสงคราม วิทยาศาสตร์ฯ วู้ดบอล 1 เงิน
9 น.ส.พรพิมล  บังกลาง ศิลปศาสตร์ วู้ดบอล 2 ทอง
10 น.ส.สุดาพร  พะลัง ศึกษาศาสตร์ เซปักตะกร้อหญิง 1 เงิน
11 น.ส.สายฝน  สมัยเลิศ ศึกษาศาสตร์ เซปักตะกร้อหญิง 1 ทองแดง
12 น.ส.ทิฐิภรณ์  คงแก้ว ศึกษาศาสตร์ เซปักตะกร้อหญิง 1 ทองแดง
13 น.ส.พิฆัมพร  อนุญาโต ศึกษาศาสตร์ เซปักตะกร้อหญิง 1 ทองแดง
14 น.ส.จินดาหรา  หอมฟุ้ง ศึกษาศาสตร์ เซปักตะกร้อหญิง 1 ทองแดง
15 นายวัชระพล  สาระพาย ศึกษาศาสตร์ มวยสากลสมัครเล่น 1 ทองแดง
16 น.ส.สุภิสรา  คนหลัก ศึกษาศาสตร์ วูซู 1 ทอง
17 น.ส.วิลัยวัลย์ นาเมืองจันทร์ ศึกษาศาสตร์ วูซู 1 ทองแดง
18 น.ส.ศรีประภา  โทแก้ว วิทยาศาสตร์ฯ มวยปล้ำ 1 ทอง
19 น.ส.มัณลิกา  เอสะตี ศึกษาศาสตร์ มวยปล้ำ 1 ทอง
20 นายมนตรี  ม่วงน้ำเงิน ศึกษาศาสตร์ มวยปล้ำ 1 เงิน
21 นายคมชาญ  งามทวีสุข ศึกษาศาสตร์ มวยปล้ำ 1 ทองแดง
22 น.ส.ปัทมาภรณ์  ทัพกิจ ศึกษาศาสตร์ ยูโด

1 ทอง

1 เงิน

23 นายอดิศักดิ์  เสริมกลิ่น ศึกษาศาสตร์ ยูโด 1 เงิน
24 นายเกษมสันต์  ก่อกำลัง ศึกษาศาสตร์ ยูโด

1 เงิน

1 ทองแดง

25 นายอนุวัฒน์  วิสาชัย ศึกษาศาสตร์ ยกน้ำหนัก 2 เงิน
26 น.ส.เสาวลักษณ์  สมสมัย ศึกษาศาสตร์ ยกน้ำหนัก 3 ทองแดง
27 นายนภิศ  ต่อตั้งพานิช วิทยาศาสตร์ฯ ยิงปืน 2 ทอง          1 ทองแดง
28 นายพงศธร  ปัญญาทอง ศึกษาศาสตร์ ยิงปืน 2 ทอง
29 นายนภัส  ต่อตั้งพานิช วิทยาศาสตร์ฯ ยิงปืน 1 ทองแดง
30 นายกฤติน  ศรีแก้ว ศึกษาศาสตร์ ซอฟท์บอล 1 ทองแดง
31 นายนันทโชติ  เอ่งฉ้วน ศึกษาศาสตร์ ซอฟท์บอล 1 ทองแดง
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สังกัดคณะ ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน
32 นายบงกช  อนันต์ธนสาร ศึกษาศาสตร์ ซอฟท์บอล 1 ทองแดง
33 นายสำรวย อันจันทึก ศึกษาศาสตร์ ซอฟท์บอล 1 ทองแดง
34 นายสิรภพ  นาดี ศึกษาศาสตร์ ซอฟท์บอล 1 ทองแดง
35 นายอดิชาต  วงศ์วิชิต ศึกษาศาสตร์ ซอฟท์บอล 1 ทองแดง
36 นายอัครเดช จิตผ่อง ศึกษาศาสตร์ ซอฟท์บอล 1 ทองแดง
37 นายจิรพงศ์  คุ้มพันธุ์แย้ม ศึกษาศาสตร์ ฟุตบอลชาย 1 เงิน
38 นายอายนต์  สาระชาติ วิทยาศาสตร์ฯ ฟุตบอลชาย 1 เงิน
39 นายพูนศักดิ์  เกษประทุม วิทยาศาสตร์ฯ ฟุตบอลชาย 1 เงิน
40 นายชินกรณ์  สีหนาท ศึกษาศาสตร์ ฟุตบอลชาย 1 เงิน
41 นายธงชัย รุ่งทอง ศึกษาศาสตร์ ฟุตบอลชาย 1 เงิน
42 นายณัฐพงษ์ ยิ้มประดิษฐ์ ศึกษาศาสตร์ ฟุตบอลชาย 1 เงิน
43 นายพงศธร  หลักคำ ศึกษาศาสตร์ ฟุตบอลชาย 1 เงิน
44 นายวีรพงษ์  เกลี้ยงรส ศึกษาศาสตร์ ฟุตบอลชาย 1 เงิน
45 นายภานุพันธ์  จันทร์แก้ว ศึกษาศาสตร์ ฟุตบอลชาย 1 เงิน
46 นายลัทธพล  คชวงษ์ ศึกษาศาสตร์ ฟุตบอลชาย 1 เงิน
47 นายฉันทพล  สุพรรณโพธิ์ทอง ศึกษาศาสตร์ ฟุตบอลชาย 1 เงิน
48 นายชาญวิทย์  รุ่งเรือง ศึกษาศาสตร์ ฟุตบอลชาย 1 เงิน
49 น.ส.อุษา  โพธิกุล ศึกษาศาสตร์ ฟุตซอลหญิง 1 ทองแดง
50 น.ส.แพรพรรณ  เฮงผิว ศึกษาศาสตร์ ฟุตซอลหญิง 1 ทองแดง
51 น.ส.กชกร  คำเจริญ วิทยาศาสตร์ฯ ฟุตซอลหญิง 1 ทองแดง
52 น.ส.ศศิวิมล  จตุรพิธโพธิ์ทอง ศึกษาศาสตร์ ฟุตซอลหญิง 1 ทองแดง
53 น.ส.ขนิษฐา  แก้วศรีลา ศึกษาศาสตร์ ฟุตซอลหญิง 1 ทองแดง
54 นายเสรีย์  แผนสมบูรณ์ ศึกษาศาสตร์ ว่ายน้ำ

1 ทอง

1 ทองแดง

55 นายวีณา  โชคเผ่าอำไพ ศึกษาศาสตร์ ยิมนาสติก

3 ทอง

2 เงิน