th th en gb

Sidebar

ประมวลภาพโครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๗๒๔.