th th en gb

Sidebar

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน และด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล ระดับคณะและระดับวิทยาเขต ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรรบุรี