Sidebar

ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ประเภทครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)