Sidebar

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓/๒๕๖๐