th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  จัดสภาพแวดล้อมภายในให้ถูกหลักสุขาภิบาล  ให้การบริการการใช้อาคารสถานที่แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ควบคุมการจราจร  จัดบุคลากรดูแลรักษาความปลอดภัย  ดำเนินการเกี่ยวกับรูปแบบงานก่อสร้าง การบำรุงรักษา การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้มอบหมาย