th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ กลุ่มกิจการนักศึกษา

กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ


๔. กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

    ๔.๑ งานองค์การนักศึกษา

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี      สิงห์วี                       หัวหน้า  

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษา การดำเนินงานองค์การนักศึกษา ประสานงานโครงการบัณฑิตอุดมคติไทยเครือข่ายภาคตะวันตก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช     ฆ้องนำโชค                 ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษา การดำเนินงานองค์การนักศึกษา ประสานงานโครงการบัณฑิต

อุดมคติไทยเครือข่ายภาคตะวันตก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) นายสานิตย์                     เอี่ยมผู้ช่วย                 ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษา การดำเนินประสานงานองค์การนักศึกษา ประสานงานโครงการบัณฑิตอุดมคติไทยเครือข่ายภาคตะวันตก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๒ งานกิจกรรมนักศึกษา

๑) นางสาวสุพร                     บุญปก                     หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและกิจกรรม จัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบันกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมคุณภาพ กิจกรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้ครบถ้วน จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการต้องมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการไหว้ครูประจำปี  กิจกรรมสานสัมพันธ์ของนักศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต  ดำเนินการโครงการกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแห่งประเทศไทย ประสานงานเกี่ยวกับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศเรศร์     ไชยะ                       ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและกิจกรรม จัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบันกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมคุณภาพ กิจกรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้ครบถ้วน จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการต้องมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการไหว้ครูประจำปี  กิจกรรมสานสัมพันธ์ของนักศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญ

สาธารณะประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต ดำเนินการโครงการกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแห่งประเทศไทย ประสานงานเกี่ยวกับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) นายสานิตย์                                เอี่ยมผู้ช่วย                 ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและกิจกรรม จัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบันกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมคุณภาพ กิจกรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้ครบถ้วน จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการต้องมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการไหว้ครูประจำปี กิจกรรมสานสัมพันธ์ของนักศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต ดำเนินการโครงการกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแห่งประเทศไทย ประสานงานเกี่ยวกับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย         บุญประเสริฐ               ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและกิจกรรม จัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบันกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมคุณภาพ กิจกรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้ครบถ้วน จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการต้องมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการไหว้ครูประจำปี กิจกรรมสานสัมพันธ์ของนักศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต ดำเนินการโครงการกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแห่งประเทศไทย ประสานงานเกี่ยวกับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๓ งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา      วงศ์วิรัติ                    หัวหน้า     

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ สนับสนุนและส่งเสริม ให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่ว่าด้วยความประพฤติของนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้สอดคล้องกับโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของนักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย         บุญประเสริฐ               ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ สนับสนุนและส่งเสริม ให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่ว่าด้วยความประพฤติของนักศึกษา หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาเช้าวันพุธ ให้สอดคล้องกับโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ หัวหน้างานประสานกับหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของนักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศเรศร์     ไชยะ                       ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ สนับสนุนและส่งเสริม ให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่ว่าด้วยความประพฤติของนักศึกษา หัวหน้างานจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของนักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) นายสานิตย์                                เอี่ยมผู้ช่วย                 ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ สนับสนุนและส่งเสริม ให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่ว่าด้วยความประพฤติของนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้าจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้สอดคล้องกับโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของนักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๔ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี      สิงห์วี                       หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ ดำเนินการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประสานงานการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่

นักศึกษา จัดทำคู่มือนักศึกษา จัดระบบแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) แก่นักศึกษา หัวหน้าคัดเลือกผู้กู้เงินกองทุน จัดทำสัญญาผู้กู้เงินกองทุน ประสานงานกับธนาคารกรุงไทยเพื่อเปิดบัญชีผู้กู้รายใหม่ ให้บริการกู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทยแก่นักศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร       กรุดวงษ์                    ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ ดำเนินการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประสานงานการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประสานข้อมูลจัดทำคู่มือนักศึกษา จัดระบบแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้ข้อมูลการบริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) นางสาวศรัณยู                   รอดเรือง                   ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ ดำเนินการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประสานงานการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประสานข้อมูลจัดทำคู่มือนักศึกษา จัดระบบแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้ข้อมูลการบริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) ดร.ปรีดาภรณ์                    ดวงใจดี                     ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ ดำเนินการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประสานข้อมูลจัดทำคู่มือนักศึกษา จัดระบบแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้ข้อมูลการบริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ    คำบัว                       ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ ดำเนินการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประสานงานการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประสานข้อมูลจัดทำคู่มือนักศึกษา จัดระบบแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้ข้อมูลการบริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๕ งานพยาบาล

๑) นายอธิกะ                        สิงหรัตนศิริ                หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มา

ติดต่อ ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย ประสานงานกับโรงพยาบาลในการส่งนักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาล รายงานผลกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดูแลบำรุงรักษาและจัดวัสดุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ การรักษาพยาบาลให้พร้อมการใช้งาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๖ งานสวัสดิการนักศึกษา

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบตรีเฉลิมพล    มูลมงคล          หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ บริการข่าวสารข้อมูลด้านสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร ประสานงานการจัดทำประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา และการติดตามในกรณีที่นักศึกษาประสบอุบัติเหตุการช่วยงานการกุศลหรืองานที่หน่วยงานต่าง ๆ ขอความอนุเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๗ งานหอพัก

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย         บุญประเสริฐ               หัวหน้า 

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ จัดทำระเบียบการเข้าพักในหอพักนักกีฬา จัดเวรบุคลากรดูแลการพักอาศัยของนักกีฬาที่เข้าพักอาศัย และจัดทำแนวปฏิบัติของนักกีฬาที่อยู่หอพัก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัฐ     อากาศวิภาต               ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ จัดทำระเบียบการเข้าพักในหอพักนักกีฬา จัดเวรบุคลากรดูแลการพักอาศัยของนักกีฬาที่เข้าพักอาศัย และจัดทำแนวปฏิบัติของนักกีฬาที่อยู่หอพัก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศเรศร์     ไชยะ                       ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ จัดทำระเบียบการเข้าพักในหอพักนักกีฬา จัดเวรบุคลากรดูแลการพักอาศัยของนักกีฬาที่เข้าพักอาศัย และจัดทำแนวปฏิบัติของนักกีฬาที่อยู่หอพัก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๘ งานบริการชุมชนและสังคม

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบตรีเฉลิมพล  มูลมงคล            หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ กำหนดชุมชนหรือองค์กรของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ดำเนินการให้ชุมชนหรือ

องค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งมีหลักฐานปรากฏชัด ติดตาม ประเมิน ให้ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายส่งเสริมให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยมีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อวางแนวปฏิบัติในการให้บริการด้านการกีฬาและการออกกำลังกายแก่ชุมชน ให้การบริการด้านกีฬาและการออกกำลังกายแก่ชุมชน จัดทำข้อมูลและเอกสารด้านวิชาการเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการ การจัดและการตัดสินกีฬาแก่ชุมชนและสังคมโดยจัดนักศึกษาเข้าร่วมตามที่สังคมขอการสนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) นายสุรเชษฐ                     ขวัญใน                     ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดชุมชนหรือองค์กรของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ดำเนินการให้ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งมีหลักฐานปรากฏชัด ติดตาม ประเมิน ให้ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายส่งเสริมให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยโดยมีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อวางแนวปฏิบัติในการให้บริการด้านการกีฬาและการออกกำลังกายแก่ชุมชน ให้การบริการด้านกีฬาและการออกกำลังกายแก่ชุมชน จัดทำข้อมูลและเอกสารด้านวิชาการเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อวางแนวปฏิบัติในการให้บริการด้านการกีฬาและการออกกำลังกายแก่ชุมชน ให้การบริการด้านกีฬาและการออกกำลังกายแก่ชุมชน จัดทำข้อมูลและเอกสารด้านวิชาการเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  สนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม การจัดและการตัดสินกีฬาแก่ชุมชนและสังคมโดยจัดนักศึกษาเข้าร่วมตามที่สังคมขอการสนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศเรศร์     ไชยะ                       ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ กำหนดชุมชนหรือองค์กรของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ดำเนินการให้ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งมีหลักฐานปรากฏชัด ติดตาม ประเมิน ให้ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายส่งเสริมให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยมีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ

วางแนวปฏิบัติในการให้บริการด้านการกีฬาและการออกกำลังกายแก่ชุมชน ให้การบริการด้านกีฬาและการออกกำลังกายแก่ชุมชน จัดทำข้อมูลและเอกสารด้านวิชาการเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  สนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) นายภาษา                        ทะรังศรี                    ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดชุมชนหรือองค์กรของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ดำเนินการให้ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งมีหลักฐานปรากฏชัด ติดตาม ประเมิน ให้ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายส่งเสริมให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยมีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อวางแนวปฏิบัติในการให้บริการด้านการกีฬาและการออกกำลังกายแก่ชุมชน ให้การบริการด้านกีฬาและการออกกำลังกายแก่ชุมชน จัดทำข้อมูลและเอกสารด้านวิชาการเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม การจัดและการตัดสินกีฬาแก่ชุมชนและสังคมโดยจัดนักศึกษาเข้าร่วมตามที่สังคมขอการสนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๙ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช      ฆ้องนำโชค                 หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑๐ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ เฉลียวศิลป์                 หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม จัดทำแผนด้าน ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวบทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุง กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ส่งเสริม เผยแพร่และ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สาธิตการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย รวบรวมผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม คัดลอกสำเนาหรือจำลองศิลปวัตถุโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้และวรรณกรรมที่ปรากฏในท้องถิ่น ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) นางสาววรัถญา                  สีรอด                       ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำกับ ติดตามของคณะให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ส่งเสริม เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของคณะ สาธิตการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย รวบรวมผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม คัดลอกสำเนาหรือจำลองศิลปวัตถุโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้และวรรณกรรมที่ปรากฏในท้องถิ่น ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) นายโสตถิพัฒน์                   วรรณนุรักษ์                ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำกับ ติดตามของคณะให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ส่งเสริม เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของคณะ สาธิตการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย รวบรวมผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม คัดลอกสำเนาหรือจำลองศิลปวัตถุโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้และวรรณกรรมที่ปรากฏในท้องถิ่น ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) นายกิตติกานต์                   นภากร                     ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำกับ ติดตามของคณะให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ส่งเสริม เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของคณะ สาธิตการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย รวบรวมผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม คัดลอกสำเนาหรือจำลองศิลปวัตถุโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้และวรรณกรรมที่ปรากฏในท้องถิ่น ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย