th th en gb

Sidebar

การอบรมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสโอลิมปิคศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน

งานบริการชุมชนและสังคม

สถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทย ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสโอลิมปิกศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชน "เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้างจิตวิญญาณกีฬาและคุณค่าแห่งชาติ"

ให้บุคลกรของสถาบันการศึกษา ทั้ง 17 วิทยาเขตระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2555 ณ โรงแรมสวนแสนปาล์ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี รศ.ดร สุพิตร สมาหิโต และคณะจากสถาบันวิทยาการโอลิมปิกไทย เป็นวิทยากร

1.ปกนอก

2.รองปกใน

3.คำนำ-สารบัญ

4.ที่มา

5.โครงการอบรม

6.ตารางการอบรม

7.คำสั่งแต่งตั้ง

8.คำกล่าวรายงาน

9.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

10.รายงานสรุปการดำเนินโครงการ

11.แบบประเมินผลกระทบ

12.ประมวลภาพกิจกรรม

13.ภาพกิจกรรม

14.รองปกหลัง