th th en gb

Sidebar

กิจกรรม กีฬาสร้างเยาวชน พ้นยาเสพติด ณ หนองมะค่าโมง

งานบริการชุมชนและสังคม

 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ประสานความร่วมมือ "ไตรภาคี" สามภาคส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมงและชุมชนเขตพื้นที่ตำบลหนองมะค่าโมงจัดกิจกรรม กีฬาสร้างเยาวชน พ้นยาเสพติด ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555

1. บันทึก+รายงานสรุปการปฏิบัติงาน.pdf

2.คำสั่งกิจกรรมหนองมะค่าโมง10-12ก.พ.55.pdf

3.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf

4.แบบประเมินผลกระทบ.pdf

5.ภาพกิจกรรม.pdf

6.คณะทำงาน.pdf