th th en gb

Sidebar

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาศึกษาดูงาน

งานบริการชุมชนและสังคม

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวัน พุธ ที่ 18 มกราคม 2555

 

1.ปกนอก.pdf

2.รองปก.pdf

3.คำนำ-สารบัญ.pdf

4.ข้อมูลคณะศึกษาดูงาน_1.pdf

5.รายนามคณะศึกษาดูงาน_2.pdf

6.กำหนดการศึกษาดูงาน_3.pdf

7.เอกสารแจกในการศึกษาดูงาน_4.pdf

8.รายงานสรุปการศึกษาดูงาน_5-6.pdf

9.Power Point บรรยายสรุป_7-16.pdf

10.ผลการประเมิน_17-18.pdf

11.ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน_19-23.pdf

12.ของที่ระลึก_24.pdf

13.สมุดเยี่ยม_25.pdf

14.แผนการเตรียมงาน_26-33.pdf

15.แบบประเมิน_34.pdf

16.หนังสือขอศึกษาดูงาน_35-43.pdf

17.รองปกหลัง.pdf