th th en gb

Sidebar

ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลับนเรศวร

งานบริการชุมชนและสังคม

 

งานบริการกาศึกษาชุมชน ฝ่ายกิจการพิเศษ ต้อนรับและบรรยายเรื่องการบริหารจัดการศึกษา และกีฬาในสถานศึกษา ให้กับคณะนิสิต ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การจัดและบริหารการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555