th th en gb

Sidebar

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

งานบริการชุมชนและสังคม
เสริมส่งวิทยา   สร้างคุณค่าแก่สังคม

 

สนับสนุน ส่งเสริม และให้บริการทางการศึกษาผ่านสื่อและเทคโนโลยี

 

จัดทำข้อมูลและเอกสารด้านวิชาการเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ
ให้บริการการอบรมเพื่อเสริมความรู้แก่บุคลากรในชุมชน
สนับสนุนบุคลากรเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ประสานงานทางการศึกษากับหน่วยงานต่างๆ