th th en gb

Sidebar

พระราชปณิธาน 9 รัชกาล

งานบริการชุมชนและสังคม

พระราชปณิธาน 9 รัชกาล

ตั้งใจจะอุปถัมภก 
ยอยกพระพุทธศาสนา
จะป้องกันขอบขัณฑสีมา
รักษาประชาชนแลมนตรี

 

บ้านเมืองเรานี้คนรุ่นเก่ามีความสามารถรักษา
บ้านเมืองเอาไว้ให้อยู่อย่างสงบสุขพอที่จะมีศิลปกรรม
ต่างๆ อันเป็นที่เชิดหน้าชูตามาได้อย่างเป็นระยะเวลา
อันยาวนานไม่ขาดสาย ดังนั้นจึงเป็นข้อเตือนใจให้เรา
คนรุ่นหลัง ได้นึกอยู่ตลอดเวลาที่เราจะรักษาบ้านเมืองของเราไว้

 

การศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็เห็นจะ
ไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้
เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียน
เอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขา  แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว

 

พระเจ้าแผ่นดินคนทั้งปวงยกย่องตั้งไว้เป็น
ที่พึ่ง ใครมีทุกข์ร้อนถ้อยความประการใดก็ย่อมมาร้อง
ให้ช่วยดังหนึ่งทารก  เมื่อมีเหตุแล้วก็มานั่งร้องหาบิดา
มารดา  เพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าคนทั้งปวง
ยกย่องให้เป็นบิดามารดาของตัว แล้วก็มีความกรุณา
แก่คนทั้งปวง ดังหนึ่งบิดามารดากรุณาแก่บุตรจริงๆโดยสุจริต

 

ข้าพเจ้ามีความปราถนาว่า การสิ่งไรซึ่งเป็น
การเจริญมีคุณแก่ราษฎร      ควรจะเป็นไปให้ทีละเล็ก
ทีละน้อยตามกาลเวลา          การสิ่งไรเป็นธรรมเนียม
บ้านเมืองมาแต่โบราณ แต่ไม่สู้เป็นยุติธรรมก็อยากจะ
เลิกถอนเสีย  แต่จะจู่โจมโหมหักเอาทีเดียวนั้นไม่ได้
จะต้องค่อยตัดรอนไปทีละเล็กละน้อย พอให้เบาบาง
เข้าทุกที เมื่อเป็นอยู่ดังนี้การก็คงจะเป็นไปทีละน้อยๆ
เรียบร้อยไปตามกาลเวลา

 

ใครรานใครรุกด้าว                      แดนไทย
ไทยรบจนสุดใจ                                    ขาดดิ้น
เสียเลือดเนื้อหลั่งไหล                          ยอมสละ  สิ้นแล
เสียชีพไป่เสียสิ้น                                  ชื่อก้องเกียรติงาม
หากสยามยังอยู่ยั้ง                  ยืนยง
เราก็เหมือนอยู่คง                                ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง                             ไทยอยู่  ได้ฤา 
เราก็เหมือนมอดม้วย                          หมดสิ้นสกุลไทย

 

ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจ
อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดย
ทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลาย
ของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใด  โดยเฉพาะเพื่อ
ใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียง
อันแท้จริงของประชาราษฎร

 

ถ้าคนไทยทุกคนถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติ
บ้านเมือง  และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  และถุกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว
ความทุกข์อยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไป  ข้าพเจ้า
จึ่งขอร้องให้ทุกคน  ได้ช่วยกันทำหน้าที่ของตนโดย
ขันแข็ง  และขอให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันจริงๆ
เพื่อชาติจะได้ดำรงอยู่ในความวัฒนาถาวรสืบไป

 

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม